Algemene voorwaarden excursies en evenementen.

Algemene voorwaarden geldend voor de (online) kaartverkoop door de VVV Schiermonnikoog (“VVV”) voor excursies, evenementen en anderszins.


Artikel 1
: Kaartverkoop, aanbiedingen en prijzen

Artikel 1.1: De VVV aanvaardt aansprakelijkheid voor eventuele door de VVV zelf gemaakte fouten in aan de bezoeker gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie. Dit behoudens menselijke- en typefouten. Deze aansprakelijkheid geldt alleen voor het eigen informatiemateriaal van de VVV op het moment van de aanspraak. De VVV is niet aansprakelijk voor fouten die te wijten zijn aan opzet, schuld of nalatigheid van derden.

Artikel 1.2: De bezoeker is te allen tijde verplicht desgevraagd het toegangsbewijs te tonen aan als zodanig kenbare VVV-medewerkers, gidsen of andere relevante personen m.b.t. de activiteit(en) waarvoor de kaarten gekocht zijn.

Artikel 1.3: Er vindt geen restitutie van de aankoopprijs plaats in geval van annulering door de koper indien de activiteit waarvoor de kaart(en) gekocht is/zijn plaatsvindt binnen 7 kalenderdagen vanaf het moment van annulering. Bij annulering die eerder dan 7 kalenderdagen worden gedaan, zal per kaartje Euro 2,50 administratiekosten in rekening worden gebracht.

De potentiële bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de prijs van de kaart(en) of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs.

Indien een potentiële bezoeker geen gebruik maakt van de vooraf gekochte kaarten is dit voor eigen rekening en risico van de bezoeker; dit is ook het geval indien de kaart(en) alleen geldig is / zijn voor een bepaalde tijd en/of datum. Een eenmaal verkregen kaart kan niet worden geruild.

De betaalde prijs kan wel gerestitueerd worden indien omstandigheden buiten de invloed van de koper hiervan het deelnemen aan de desbetreffende activiteit waarvoor de kaart(en) gekocht is / zijn onmogelijk maken. Dit ter beoordeling door de VVV.

Artikel 1.4: De potentiële bezoeker kan deelname aan de activiteit worden ontzegd wanneer blijkt dat het toegangsbewijs niet is verkregen van de VVV of een daartoe door de VVV bevoegd verklaarde instantie.

Artikel 2: Klachten en reclamering

Artikel 2.1: De VVV zal al het mogelijke doen om de activiteit waarvoor de kaart(en) gekocht is/zijn overeenkomstig het gepubliceerde aanbod te laten verlopen;

Artikel 2.2: Klachten over de activiteit waarvoor de kaart(en) gekocht is/zijn en verzoeken tot terugvordering van de aankoopprijs dienen binnen zes weken na de datum van de activiteit, schriftelijk of per email de VVV te bereiken. Klachten en verzoeken tot reclame die na deze termijn worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

Artikel 2.3: De VVV onderzoekt de klacht en beantwoordt deze schriftelijk of per email binnen 30 dagen na ontvangst. Is het onderzoek dan nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager meegedeeld, evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn.

Artikel 2.4: De bezoeker kan klachten, reclames en suggesties ter verbetering schriftelijk of per email indienen.

Artikel 3: Aansprakelijkheid van de VVV

Artikel 3.1: Voor schade ontstaan als gevolg van door de VVV aan bezoeker verstrekte prijsopgaven, mededelingen of andere vormen van informatie is de VVV nimmer aansprakelijk, behoudens indien en voor zover deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van de VVV en/of zijn medewerkers.

Artikel 3.2: Deelname aan de activiteit waarvoor de kaart(en) gekocht is/zijn, is voor eigen rekening en risico. De VVV is slechts aansprakelijk voor door de deelnemer geleden zaaks- en/of gevolgschade of aan de deelnemer toegebracht letsel die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van de VVV, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen de VVV verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.

Artikel 3.3: ln geen enkel geval is de VVV gehouden een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen dan:

  • a. de daadwerkelijk betaalde kaartprijs en daadwerkelijk gemaakte reiskosten of, indien dat meer is;
  • b. het door de verzekeraar van de VVV aan de VVV ter zake van de schade uitbetaalde bedrag, dan wel;
  • c. de ter zake van de schade van een andere derde verkregen vergoeding.

 

Artikel 3.4: In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid de VVV in geen geval meer bedragen dan de onder 3.3 beschreven schadevergoedingsregeling.

Artikel 4: Overmacht

Artikel 4.1: Als overmacht voor de VVV, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming de VVV niet kan worden toegerekend, geldt iedere onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door de VVV zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

Artikel 4.2: Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan de VVV gebruik maakt bij het uitvoeren van de overeenkomst, alsmede alles wat voor eerdergenoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt.

 

Contactgegevens:

VVV Schiermonnikoog
Reeweg 5
9166 PW  Schiermonnikoog
Telefoon                                            : 0519 – 531233
Email                                                : info@vvvschiermonnikoog.nl
Website                                            : www.vvvschiermonnikoog.nl

Kamer van Koophandel                       : 400.001.59

  • Zoek & Boek

    Wilt u overnachten op Schiermonnikoog? Dat kan!

    Zoeken
Heidi Schilperoord, blogger via Reistop5.com

Als schrijver en reisblogger is het mijn passie om verhalen en tips te delen over de meest fijne bestemmingen Bekijk het volledige verhaal

Heidi Schilperoord, blogger via Reistop5.com

Deel deze pagina en ontdek Schiermonnikoog samen