Schiermonnikoger vlag

Eilander Volkslied

Wist u dat Schiermonnikoog haar eigen taal heeft? Het eilanders wordt nog maar door weinig mensen dagelijks gesproken. Het is een zangerige taal met Engelse en Scandinavische invloeden.
De tekst van ons volkslied is prachtig, maar waarschijnlijk niet te volgen. De vertaling hebben we er bij gezet.

Het volkslied

Fier, heel fier fan’t drokke livven,
Mooi de gotte see ferbeeuwn,
Leit in plak, dat us so nooi is,
Dat is us gebeurtegreeuwn.
Tichtby wer de brauning klond’re,
Op’e banken feur de waal,
Heersden wy de aiste klanken,
Fan us meuje memmetaal.
Heersden wy de aiste klanken,
Fan us meuje memmetaal.

Ver, heel ver van het drukke leven
Met de grote zee verbonden
Ligt een plek, die ons zo dierbaar is
Dat is onze geboortegrond.
Dicht bij de klotsende branding
Op de banken voor de wal
Hoorden wij de eerste klanken
Van onze mooie moedertaal.

Wer it darp so jaif en freeuwnlik,
Schul gie un it tichte grien,
Yn’e lete fan de dune,
Feilich het us wids der stien,
O, wat het dy lytje pole,
Us toch fole, fole jeeuwn,
Wer w’aik swalkje, werd w’aik winje,
Tink w’oon us gebeurtegreeuwn.

Waar het dorp zo lief en vriendelijk
Schuil gaat achter het dichte groen
In de luwte van de duinen
Veilig heeft onze wieg er gestaan
O, wat heeft ons kleine eiland
Ons toch veel, heel veel gegeven
Waar we ook gaan en waar we ook wonen
Denken we aan onze geboortegrond.

Wer it straun sò breed en flak is,
En het dúnsaun helder wyt,
Wer ‘t een lost is om tò túeven,
Grien en blome wiid en syd,
Wer de seewiin ieuwr ‘e dún strykt,
En de loft sò fris en seeuwn,
Der, der kin wy fleurich sjonge:
‘Meu is ús gebeurtegreeuwn’.
Der, der kin wy fleurich sjonge:
‘Meu is ús gebeurtegreeuwn’.

Waar het strand zo breed en vlak is,
En het duinzand helder wit,
Waar het een lust is te vertoeven,
Groen en bloemen wijd en zijd,
Waar de duinwind over het duin strijkt
En de lucht zo fris en gezond,
Daar, daar kunnen wij fleurig zingen:
‘Mooi is ons geboortegrond’.
Daar, daar kunnen wij fleurig zingen:
‘Mooi is ons geboortegrond’.

Wer de slaggen fan de tjarkklak,
Helder klinke fier yn ‘t reeuwn,
Wer w’yn rast en frede livje,
Wer men altyd wille feeuwn,
Mei ‘de jieren gain en komme,
En fan ‘t aude wenich bleeuwn,
Wy, wy sille ‘t neut verjette,
‘t Eilaun, ús gebeurtegreeuwn,
Wy, wy sille ‘t neut verjette,
‘t Eilaun, ús gebeurtegreeuwn.

Waar de slagen van de kerkklok,
Helder klinken, ver in het rond,
Waar wij in rust en vrede leven,
Waar je altijd genoegen vond,
Mogen de jaren gaan en komen
En van het oude weinig overgebleven,
Wij, wij zullen het nooit vergeten,
Schiermonnikoog, ons geboortegrond.
Wij, wij zullen het nooit vergeten,
Schiermonnikoog, ons geboortegrond.
   

Meer over de eilander taal

 

kinderburgemeester
Thijmen Bouwkamp
Kinderburgemeester

“Thijmen is de gekozen kinderburgemeester voor het jaar 2021. Hij vertelt zelf over deze belangrijke taak binnen de gemeenschap.”

Lees het hele verhaal

Bekijk alle verhalen