Duinen op Schiermonnikoog

Duinen Schiermonnikoog

In Nationaal Park Schiermonnikoog bevinden de duinen zich langs de Noordzeekust. Door de eeuwen heen is duinvorming ontstaan doordat water en wind zand aanvoeren dat neerdaalt in de luwte van gras en helm. Ook ontstaan sommige duinen door actief natuurbeheer; door de aanplant van helmgras en takkenschermen. 

Begroeiing

In de duinvalleien bloeien Parnassia, Strandduizendguldenkruid en verschillende soorten Orchideeën. Het is in de duinen goed te zien dat elke plantensoort eigen eisen aan zijn leefomgeving stelt. Dieper in de duinen - waar de invloed van zout water en zeewind afneemt - verandert de begroeiing.

In de binnenste, oudste duinen speelt ook mee dat het regenwater in de loop van de eeuwen de kalk uit het zand van die duinen weg heeft gespoeld. Kalkminnende planten als duindoorn hebben hier plaats moeten maken voor met name mossen. Door de zon en de wind is ook de variatie in plantengroei op de noord- en zuidhellingen goed zichtbaar.

Vogelparadijs

Het is opvallend dat de duinen steeds verder begroeid raken, doordat het Duindoorn Op Schiermonnikoog aantal grazende konijnen afneemt. Goed nieuws voor de vogels, want de duinen zijn enorm vogelrijk.

Besdragende struiken als Meidoorn, Duindoorn, Vlier en Braam bieden veel zangvogels voedsel en beschutting. Van de twee belangrijkste roofvogelsoorten van het eiland is de Bruine Kiekendief het meest te zien boven rietmoerassen, de Blauwe Kiekendief in de duinen.

Achter de duinen liggen de bossen, dit bestaat deels uit loofbomen en dennebomen. De zoute zeewind heeft veel invloed op de bomen.

Wilt u nog meer weten: